Overige informatie
Inspectie door de GGD
In opdracht van de gemeente controleert de GGD of het gastouderbureau en de voorziening voor gastouderopvang voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang. Een GGD-inspecteur voert de inspectie uit aan de hand van landelijke uniforme toetsingskaders die zijn geformuleerd op basis van de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang. Na inspectie stelt de GGD-inspecteur een rapport op met zijn zienswijze en zijn advies over het al dan niet opnemen van de gastouder in het LRK.
 
De rol van de gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en de kwaliteit van de gegevens van het LRK. Toezicht en handhaving is voor gemeenten een wettelijke taak. Gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van deze taak middelen van het rijk. Zij kunnen bij een aanvraag tot registratie leges heffen. 
 
Let op: sommige gemeentes brengen leges in rekening bij de gastouder voor de registratie- / wijzigingsprocedure. Gastouderbureau vergoed deze kosten niet. Informeer hiernaar bij de gemeente waarin de opvang plaatsvindt.
De gemeente beoordeelt de aanvragen om opgenomen te worden in het LRK. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Als een aanvraag niet compleet is, vraagt de gemeente, onder opschorting van de beslistermijn, de indiener om de aanvraag binnen een hiervoor gestelde termijn aan te vullen. Als de aanvraag compleet is, geeft de gemeente de GGd opdracht voor inspectie. Doorgaans volgt de gemeente het advies van de GGD om het gastouderbureau of de gastouder wel of niet op te nemen in het LRK. Binnen tien weken na de aanmelding stuurt de gemeente het besluit in de vorm van een beschikking naar het gastouderbureau. Als het de aanmelding van een gastouder betreft, dan krijgt de gastouder een kopie. De dagtekening van de beschikking is de datum van registratie in het LRK.
 
Landelijk Register Kinderopvang
Doel van het LRK is de kwaliteit van de kinderopvang en de rechtszekerheid voor de kinderopvangtoeslag voor ouders te waarborgen. In het LRK staan de gegevens van alle gastouderbureau’s, voorzieningen voor gastouderopvang, centra voor dag- en buitenschoolse opvang die aan de wettelijke eisen voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van het LRK.