Registreren als gastouder

Aanvraag tot registratie
Een aanvraag tot registratie van gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kan alleen worden gedaan door een gastouderbureau dat al in het LRKP is geregistreerd. Zij zijn namelijk volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor de bemiddeling. Een gastouderbureau moet voor iedere gastouder die bij hen is aangesloten een aanvraag tot registratie in het LRKP indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de opvang feitelijk plaats zal vinden.
Aanvraagformulier
Een aanvraag voor opname in het Landelijk Register kan alleen met het hiervoor opgestelde Aanvraagformulier Registratie Gastouderopvang. Dit formulier bestaat uit een onderdeel “Gegevens van het geregistreerde gastouderbureau” en een onderdeel “Gegevens van de voorziening voor gastouderopvang”. In het document Aanvraagvoorwaarden gastouderopvang (pdf 131 KB) vindt u een toelichting op het aanvraagformulier.
Werkwijze
De volgende stappen worden doorlopen bij een nieuwe aanvraag:
  1. Na ontvangst van de aanvraag toetst de gemeente deze op volledigheid. De gemeente toetst niet zelf of de ingediende documenten aan de eisen voldoen.
  2. Bij een onvolledige aanvraag biedt de gemeente de houder een aanvultermijn van 14 dagen.
  3. Bij een volledige aanvraag stuurt de gemeente een kopie van het aanvraagformulier inclusief de documenten naar de GGD. Dan toetst de GGD of de documenten aan de eisen voldoen en krijgt zij opdracht voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen: toetsingskader A gaat over de documenten en toetsingskader B gaat over de locatie. De GGD neemt voor het onderzoek op locatie (inspectie) contact op met de gastouder.
  4. Binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente, op advies van de GGD, een besluit.
  5. Het besluit wordt het gastouderbureau in de vorm van een beschikking toegestuurd. Het gastouderbureau moet de inhoud van deze beschikking, conform de Wet kinderopvang, schriftelijk communiceren aan de gastouder. Indien het gastouderbureau of de gastouder het niet eens is met de inhoud van de beschikking is het mogelijk om hiertegen bezwaar aan te tekenen bij het college van burgemeester en wethouders dat het besluit heeft genomen.
 
Aanvraagvoorwaarden Registratie  Gastouderopvang