Eisen aan de opvanglocatie
De gastouder mag op meerdere locaties kinderen opvangen (geen onderpand huren); of bij de gastouder thuis, of bij (één van) de vraagouder(s) thuis. De GGD controleert dit tijdens het bezoek aan de opvanglocatie. De opvanglocatie moet aan de volgende eisen voldoen:
– De gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen;
– Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1.5 jaar;
– Er is voldoende speelruimte, zowel binnen als buiten;
– Er is een risico-inventarisatie ‘veiligheid en gezondheid’ uitgevoerd;
– Bij opvang van 4 of meer kinderen is er een achterwacht beschikbaar;
– De locatie is altijd en volledig rookvrij;
– De locatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders.

 

Meerdere kinderen tegelijkertijd opvangen
Het aantal kinderen dat u tegelijkertijd mag opvangen is afhankelijk van hun leeftijd, de kinderen van de gastouder zelf tellen ook mee wanneer zij 9 jaar of jonger zijn. Wanneer de kinderen van de gastouder bij een andere gastouder, op school of in een kindercentrum zijn, dan tellen zij niet mee. Vriendjes die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen wel mee.

 

Om goede zorg te garanderen mag een gastouder in een groep van 0 tot 4 jarigen, maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) tellen ook mee. Van die 5 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. In een groep van 0 tot 13 jarigen mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen. Ook hier tellen de eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) mee. Van die 6 kinderen mogen er maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook wordt gekeken naar de beschikbare ruimte en hoeveel kinderen een gastouder daar kan opvangen.

 

Risico-inventarisatie ‘Veiligheid en Gezondheid’
Iedere gastouder is verplicht jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren, samen met een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. De risico-inventarisatie heeft betrekking op de locatie waar de opvang plaatsvindt en gaat uit van het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. Het gastouderbureau stelt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak op dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. De risico-inventarisatie is gereed op het moment dat de opvang start. Op de opvanglocatie is een exemplaar van de risico-inventarisatie en het plan van aanpak aanwezig, voorzien van een originele handtekening van de bemiddelingsmedewerker en de gastouder. Ongevallenregistratie en protocol ‘Kindermishandeling’
Het is onvermijdelijk dat kinderen zich soms bezeren. De gastouder is verplicht alle ongevallen te registreren. De ongevallenregistratie moet inzichtelijk zijn voor de GGD-inspecteur en bevat de aard en de plaats van het ongeval, de leeftijd van het kind, de datum van het ongeval en een overzicht van maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Op het opvangadres is het protocol kindermishandeling aanwezig dat het gastouderbureau heeft opgesteld. De gastouder kent de inhoud van dit protocol en handelt er aantoonbaar naar.

 

 

Achterwacht bij 4 of meer kinderen
Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht is achttien jaar of ouder, maar heeft geen diploma of VOG nodig. De gastouder kan bij de inspectie door de GGD aantonen wie de achterwacht is/achterwachten zijn.